Thursday, June 8, 2017

"В ПАМЕТ НА НАШИЯ УЧИТЕЛ ФРАНК ЛОЙД РАЙТ" - "IN MEMORY OF OUR TEACHER FRANK LLOYD WRIGHT"

Франк Лойд Райт има отдавна почитатели в България.
Къщата над водопада бе неподражаем извор на вдъхновение за поколения български архитекти.
For long time architect Frank Lloyd Wright has got fans in Bulgaria.
His Fallingwater villa was an inimitable source of inspiration 
for generations of Bulgarian architects.
При социализма - като време на победилия колективизъм, той беше представян от преподавателката по естетика в архитектурния факултет - проф. Елена Христова, като индивидуалист солипсист, въплъщаващ американски влияния, към които трябва да се отнасяме внимателно. 
Нямаше как да бъде напълно отхвърлен неговият талант, или да бъдат зачеркнати пиететът му към природата и още по-малко изключителните му сгради, органично вписани в архитектураната и природната среда.
Почитта към духа на мястото съвпада с домораслите идеи през 1960-те и 1970-те години в България за почит към традицията, историята и естествените строителни материали.
Under socialism, as a time of victorious collectivism, he was presented by Elena Hrostova, a professor at the State Faculty of Architecture, as an individual solipsist, embodying American influence, which we must treat carefully.
However, there was no way his talent to be totally discarded,
or to strike through his piety of nature and even less his extraordinary buildings, organically inscribed in the architectural and natural environment.
His relief of the spirit of the place coincides with the domestic ideas in the 1960s and 1970s in Bulgaria to honor tradition, history and natural building materials.

След като сталинският период на култ към личността с възпяващите го лапидарни архитектурни форми на т.нар. "соцреализъм" е заменен от връщане към свободното творчество на следвоенния модернизъм, 
в България се появяват чудесни творби.
Немалко от хотелите из цялата страна са вдъхновени от идеите на органичната архитектура на Ф.Л. Райт, които проникват въпреки желязната завеса.
Since the Stalin period of cult to the leader's personality with the lapidary architectural forms of the so called "Socialist realism" has been replaced by a return to the free creativity of postwar Modernism, wonderful works appear in Bulgaria.
Many hotels all over the country are inspired by the ideas of the organic architecture of Frank Lloyd Wright, that penetrated despite the iron curtain.


Един от първите примери и върхове на това творчество е хотелът на Балкантурист "Янтра" във Велико Търново (1959).
Той е проектиран от архитектите Емил Димчев, Цветан Коланджиев и Христо Павлов - тогава служители на държавната Централна архитектурна проектантска организация (ЦАПО), впоследствие преименувана на "Главпроект" - ковачницата на представителната архитектура из цяла България.
One of the first examples ad peaks of this trend is the 'Yantra' Balkantourist Hotel in Veliko Tarnovo (1959).
It was designed by the architects Emil Dimchev, Tsvetan Kolandzhiev and Hrosto Pavlov, thben employees at the state Central Architectural Design Organization (TsAPO). later renamed into 'Glavproject', which was the forge of representative architecture all over Bulgaria. 

Аксонометрична карта на Велико Търново, изработена от арх. Теофил Теофилов и Илия Лефтеров
Axonometric map of Veliko Tarnovo elaborated by architects Theophil Theophilov and Ilya Lefterov

Радположен на стръмния скат на брега на р. Янтра точно срещу крепостта Царевец от средновековната столица на Второто българско царство, хотелът преодолява майсторски сложната конфигурация на терена и огромната денивелация. 
Situated on the steep slope of the Yantra River just opposite Tsarevets Fortress from the medieval capital of the Second Bulgarian Kingdom, the hotel skillfully overcomes the complex configuration and the huge displacement of the terrain.


Откъм пл. "Велчова завера" обемът с главния вход е на 4-5 етажа, но пълзейки по ската, от другата страна сградата е вече на 6-8 нива. Високите цокли, придаващи особена стройност на комплекса, са облицовани с местен камък и водят диалог с отсрещната средновековна крепост. Еркерите и дълбоките стрехи на четирискатните покриви са недвусмислени реплики на традиционната балканска къща. Контрастите между различните обеми, третирани различно - с каменна облицовка и бяла гладка мазилка, създават допълнителна динамика на композицията.
From the 'Velchova Zavera' square, the volume with the main entrance is 4-5 storey high, but crowling on the river bank, on the other side the building is already at 6-8 levels.
The high retaining walls, which impart particular slimness to the complex, are with local stone revetment and lead a dialogue with the opposite medieval fortress. The protruded parts and the deep eaves of the sloped roofs are unmistakable replicas of the traditional Balkan house. 
The contrasts between different volumes treated differently - with stone tiling and white smooth plaster, create additional dynamics of the composition.


Ключов момент в сюжетното развитие  на сградата представляват мощният вертикален обем на стълбата - като връзка между всички нива с различни функции, и ресторантът - с панорамна тераса, откриваща широк поглед към меандрите на река Янтра и към извора на родолюбиво вдъхновение - хълма Царевец.
В ресторанта не липсва характерната за онзи период декоративна украса с части от предмети на традиционния местен бит, като дърворезбени мебели, грънчарски аксесоари, камина, арки, сграфито пано с подходящ сюжет. 
A key moment in the storeyline structure of the building is the powerful vertical staircase volume - as a connection between all levels with different functions, and the restaurant with a panoramic terrace, revealing a wide view towards the meanders of Yantra River and to the spring of patriotic inspiration - the Hill of Tsarevets.


  


Надвиснал мощно над реката, хотелът претворява безусловно талантливо кредото на органичната архитектура и духа на къщата над водопада на Франк Лойд Райт.
Hanged powerfully over the river, no doubt the hotel transforms talentedly the credo of the organic architecture and the spirit of the Falling water villa by Frank Lloyd Wright.
Строежът на хотел "Янтра" е завършен през 1959 г.
В навечерието на откриването му тримата автори на проекта научават за смъртта на Франк Лойд Райт (09.04.1959).
Ентусиазирани от настъпилия априлски повей в доскоро скованата от идеологически клещи родна творческа атмосфера, те поставят паметна плоча в сутерена на сградата с надпис
"В ПАМЕТ НА НАШИЯ УЧИТЕЛ ФРАНК ЛОЙД РАЙТ".
The construction of 'Yantra' Hotel was completed in 1959.
On the eve of th eopening, the three designers learned about the death of Frank Lloyd Wright (April 9, 195).
Enthusiatic about the 'puff of April' to the native creative atmosphere, which until recently was stifled by ideological pliers, they put a memorial plaque in the basement of the building with the following inscription:
"IN THE MEMORY OF OUR TEACHER FRANK LLOYD WRIGHT".
Този таен жест на възторг пред един представител на американската култура е разкрит много скоро и посечен без колебание. 
Освен, че плочата е премахната, тримата архитекти са уволнени от "Главпроект".
След известно изгнание те са възстановени на работа. 
Но случилото се е знак, че свободата на духа е по-скоро декларативна, а творческите полети следва внимателно да се прикриват зад утвърдени идеологеми. 
This secret gesture of respect to a representative of American culture is uncovered very soon and slashed without hesitation. 
In addition to removing the plaque, the three architects are fired by 'Glavproject' administration.
After some exile, they are restored to work.
But the incident is a sifgn that freedom of spirit is rather declarative and creative flights should be carefully concealed behind established ideologemes.
Емил Димчев намира начин да избяга в чужбина и потъва в мълчанието, обгръщащо невъзвращенците като "изменници на родината".
Христо Павлов и Цветан Коланджиев продължават кротко да търсят духа на творчеството в института "Главпроект", който се разпадна в началото на 1990-те години.
Emil Dimchev finds a way to excape abroad and sinks into the silence surrounding the non-returnees treated as the "country's traitors".
Hristo Pavlov and Tsvetan Kolandzhiev continue to quietly seek the spirit of creativity at the 'Glavproject' Institute, which collapsed in the early 1990s.

Случката ми бе разказана лично от арх. Цветан Коланджиев, когото интервюирах през 1995 г. във връзка с биографията на арх. Нено Ямантиев. 
Като непоклатима мощна скала арх. Коланджиев седеше тържествено в един фотьойл без да помръдне и бавно, без жестове, премерваше деликатно всяка фраза от своя цветист разказ, сякаш за да бъде всичко точно както някога и да не пропусне нито един автентичен детайл. Съжалявам, че тогава не направих звукозапис.

Паметната плоча от сутерена на хотела не е запазена. 
След промените, през 1990-те години се говореше, че ще я възстановят, 
но проверка на място установи, че намерението не е било реализирано.
Дано паметта за тази паметна плоча от времето на тоталитаризма не потъва в мълчание.
Любинка Стоилова

This story was told to me personally by Tsvetan Kolandzhiev, whom I interviewed in 1995 in connection with the biography of architect Neno Yamantiev.
As an unshakable powerful rock, architect Kolandzhiev was sitting solemnly in an armchair without moving, and slowly, without gestures, he gently measured every phrase of his exuberant narrative as if to be just so and without missing any authentic detail.
I am sorry I did not make an audio record then.
The memorial plaque from the hotel's basement is not preserved.
After the changes, it was said that they would restore it, but on-the-spot verification found that the intention had not been realised.
May the memory of this memorial plaque from the totalitarian time not sink into silence.
narrated by Ljubinka Stoilova


Четиризвездният Гранд-хотел "Янтра" днес
The four stars "Yantra" hotel at the present

http://econ.bg/Новини/Четиризвезден-обновен-хотел-отваря-врати-във-Велико-Търново_l.a_i.93372_at.1.html

Wednesday, June 7, 2017

Франк Лойд Райт - самотният герой / Frank Lloyd Wright - The Lonely Hero

150th anniversary of the birth of one among the best architects 
of the 20th century in the universe 
150 години от рождението 
на един от най-добрите архитекти на ХХ в. във вселената

Frank Lloyd Wright
08.06.1867, Richland Center, Wisconsin, U.S. 
09.04.1959, Phoenix, Arizona, U.S.
Франк Лойд Райт
08.06.1867, Ричланд сентър, Уисконсин, САЩ
09.04.1959, Феникс, Аризона, САЩ
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
https://www.dezeen.com/2017/05/20/top-events-celebrating-frank-lloyd-wright-150th-birthday/?li_source=LI&li_medium=bottom_block_1

The most charming among Frank Lloyd Wright’s famous prerie houses is
Robbie House in Chicago, Illinoys (1906)
Най-чаровната от знаменитите прерийни къщи на Ф. Л. Райт
къщата на Роби в Чикаго, Илинойс (1906) 
https://www.dezeen.com/2017/06/05/robie-house-frank-lloyd-wright-150-anniversary-prairie-style-20th-century-architecture-usa/


The best illustration of his credo of organic architecture is the Fallingwater villa, Mill Run, Pennsylvania (1937).
Най-добрата илюстрация на неговото кредо за органичната архитектура е Вилата на водопада, Мил Рън, Пенсилвания (1937)

In 2000, Fallingwater was named "The Building of the 20th centurty"
in an unscientific "Top-Ten" poll taken by attendies of the AIA annual convention in Philadelphia.
On that list, Wright was listed along with many of the other greatest architects in USA but he was the only one who had more than one building on the list. 
The other three buildings were Guggenheim Museum, the Frederick C. Robie House and the Johnson Wax Building.
През 2000 г. вилата над водопада бе обявена за "Сградата на ХХ век"
в една ненаучна класация "Топ-тен", проведена между участниците в годишната сбирка на Американския институт на архитектите във Филаделфия.
В този списък Райт е включен наравно с много други големи архитекти в САЩ, но той е единственият с повече от една сграда.
Другите три сгради са Къщата на Фредерик Роби, Сградата Джонсън Уокс и Музеят Гугенхайм.

 
Thursday, April 13, 2017

Cultural Heritage and Localizing the SDGs / Културното наследство и локализиране целите на устойчивото развитие

Report of the Istanbul Meeting on Sustainable Development Goals (SDGs)and
Draft Action Plan: Cultural Heritage and Localizing the SDGs


The outcome report of the ICOMOS Coordination Meeting on the UN Sustainable Development Goals (SDGs), held in Istanbul on 4-5 February 2017, has been finalized. The report features the summary of the meeting proceedings, the draft ICOMOS Action Plan ‘Cultural Heritage and Localizing the SDGs’ and appendices including background information and resources.
ICOMOS committees and members are requested to provide comments to the draft Action Plan by 30 April 2017 to Ege Yildirim, ICOMOS Focal Point for the SDGs, at ege.yildirim@icomos.org.

The Istanbul Meeting Proceedings / Сборник с материали от срещата в Истанбул 

The international coordination meeting on the SDGs convened in Istanbul in February 2017 by the Focal Point for SDGs, with the support of ICOMOS Turkey and ICOMOS International Secretariat, endeavoured to gather key representatives of ICOMOS International Scientific Committees and National Committees, as well as representatives of key partners of ICOMOS, to exchange ideas and mobilize ICOMOS activities toward advancing the cause of ‘heritage as a driver of sustainability’. This event is a formative part of ICOMOS’ efforts for implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals, in particular Target SDG11.4 to “protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage” under the heading of “sustainable cities” (SDG11).
The meeting was attended by a total of 61 participants (38 local and 23 international) and facilitated active discussions by ICOMOS members and participants from partner organizations. Building on the foundation of an informed and interested core group of ICOMOS members, the next focus was on bringing together the diversity of ideas coherently into ICOMOS’ SDGs framework. Toward this end, and based on the discussions during the meeting and comments from invited ICOMOS delegates, an ‘Action Plan’ was drafted to undertake work under the priority action headings. After being put through a consultation process within the wider ICOMOS membership, the Action Plan is expected to guide concerted ICOMOS efforts in the 2017-18 cycle, when the first review of SDG 11 will be done by the UN General Assembly (July 2018), and beyond, within the perspective of 2030.

The Draft Action Plan / Проектоплан за действие 
http://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/UN_SDG/SDGs_Meeting_Istanbul_201702/ICOMOS_Draft_Action_Plan_Localizing_the_SDGs_20170406.pdf

The ICOMOS Action Plan for ‘Cultural Heritage and Localizing the SDGs’ is drafted as a guiding roadmap for ICOMOS members, as well as other culture and heritage advocates, to follow toward achieving implementation of the Sustainable Development Agenda at the national and particularly the sub-national (regional and urban) levels. Mandated by the ICOMOS Board to be prepared by the ICOMOS Focal Point for the SDGs in collaboration with the ICOMOS Sustainable Development Task Force, the Action Plan sets forth our vision, mission and main principles, as well as a ‘toolkit’ or ‘menu’ of actions that can be taken by committees and individuals under the three Action Areas of General Advocacy and Organizing, Localizing the Means of Implementation and Monitoring Implementation. 
All ICOMOS committees and members are requested to provide comments to ege.yildirim@icomos.org by 30 April 2017 to the draft Action Plan (click here to download), which will be finalized in May, and promoted in the UCLG (United Cities and Local Governments) Culture Summit taking place on 10-13 May 2017 in Jeju, Republic of Korea. 
The ICOMOS Board, SDG Focal Point and SD Task Force strongly encourage all colleagues to embrace this roadmap and take as many actions as possible within their capacity, to achieve widespread mobilization of cultural heritage advocacy in sustainable development policy, planning and practice.
ICOMOS members are also encouraged to use the Target 11.4 logo in their publicity material related to sustainable development, downloadable here.

Resources / Извори

Selected resources on heritage and sustainable development, which are open to development as per members’ inputs.

Twitter: ICOMOS_Agenda2030 (@icomosSDG2030),
https://twitter.com/icomosSDG2030
#SDG11.4, #CulturalHeritage


Wednesday, April 5, 2017

The ICOMOS Guardians of Heritage, Seekers of Meaning / Пазителите на наследството и търсачи на значения от ИКОМОС

Florence, 30-31 March, 2017
Forum of Participation for the G7 of culture in Florence: 
Heritage and Sustainability in the SDGs 2030 
with an exhibition
SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITY
Complex of SS.ma Annunziata, Piazza dell’Annunziata Florence 

In parallel with G7 Culture meeting in Florence, ICOMOS, in its role of advisory body for UNESCO, together with ICCROM and IUCN, brings together experts, mayors, public administrations, associations and civil society for the implementation of United Nations 2030 objective on Sustainable Cities and Communities. 
The main goals are the promotion and the strengthening of ICOMOS Italy, the realization of concrete actions for the protection of endangered areas and the struggle against climate change and hydrogeological risks and migration crisis. These objectives will be persecuted by recognizing the legitimacy and responsibility of protection associations and communities. The new perspective is to overcome the monumental approach to Heritage by reaffirming the centrality of peoples in its realization and management. A model based on inclusiveness, maintenance, landscape beauty, healthy nutrition, whole-chain traceability, recycling, knowledge and local self valorization by focusing on human values is proposed. 
The discussion will be organized into working groups for the developing of good practices. Agreements between organizations and institutions will be signed to give legitimacy and voice to the enormous richness of associations and movements and to propose concrete actions for cities and communities affected by the earthquake and the areas at risk. In those areas the paradigm shift is not to separate the urgent intervention to provide houses immediately from environmental and social sustainability. 
Buildings, DIY even, shall nonetheless combine water and energy-saving technologies and urban value. The recover shall avoid aggressive restoration and promote the re-use of buildings by the time they are secured, through the allocation of sums to populations for welcoming, education, and labour.
The location choose for the Forum, the Complex of SS. Annunziata, retains a high symbolic value: sacred space and cradle of creation. Synthesis of spirituality and identity of Florence, it represents the entire Florentine Renaissance, as was elected by the most eminent artists of that time, including Leonardo, Michelangelo, Andrea del Sarto, Pontorno, Giambologna, as working siege and location for the creations of some of their masterpieces. Guarded by the “Servi di Maria” Order, who founded it in 1250, the Complex is an example of how community creates and preserves the city through the centuries. In the SS. Annunziata cloister, prototypes intended as gift to earthquake-affected areas will be exhibited to the public. Пазителите на наследството и търсачи на значения от ИКОМОС

Флоренция, 30-31 март 2017 г.
Форум с участието на Г-7 в културата на Флоренция
Наследство и устойчиво развитие според целите на Agenda 2030 
с изложба
РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТ
Комплекс на Сантисима Анунциата, Пиаца дел Анунциата, Флоренция

Успоредно със срещата на G7 в областта на културата, ИКОМОС в ролята си на консултативен орган на ЮНЕСКО, заедно с Международния център за изучаване, опазване и реставрация на културни ценности (ICCROM) и Международния съюз за опаване на природата (IUCN), обединява експерти, кметове, публини администрации, сдружения и гражданското общество за осъществяване на целите на АГЕНДА 2030* на ООН за устойчиви градове и общности.
Основните цели са насърчаването и укрепването на ИКОМОС Италия, реализирането на конкретни действия за защита на застрашените зони и в борбата срещу промените в климата, хидрогеоложките рискове и миграционната криза.

Тези цели ще бъдат преследвани чрез признаване легитимността и отговорността на сдруженията и ощностите за защита и опазване.
Новата перспектива е да се преодолее монументалния подход към наследството като се потвърди централното място на хората при реализацията и управлението му. Предлага се нов модел, безиран на прибощаването, поддръжката, красотата на пейзажа, здравословното хранене, проследяването на цялата верига на рециклирате, знания и местна самооценка чрез фокусиране върху човешките ценности.
Дискусията ще се проведе в работните групи за развиване на добри практики.
Споразумения между организации и институции ще бъдат подписани за да се даде легитимност и гласност на огромното богатство на асоциации и движения, и да се предложат конкретни действия за градовете и общностите, засегнати от земетресения, и областите в риск.
В тези области смяната на парадигмата е не да се отдели спешната намеса за непосредствено осигуряване на къщите от екологичната и социална устойчивост.
Сградите, дори и тези от типа "направи сам", трябва въпреки всичко да съчетават водно- и енерго- спестяващи технологии и урбанистична стойност.

Възстатновяването трябва да избягва агресивната реставрация и да насърчава повторното им използване след като са обезпечени чрез насочването на финанси към населението за посрещане на посетители, образование и заетост.

Мястото, избрано за форума - Комплексът на Сантисима Анунциата, е с висока символична стойност: свещено пространство и люлка на творчество.
Синтез на дохувността и идентичността на Флоренция, той представя целия Ренесанс на Флоренция, избрана от най-известните хедожници от онова време като Леонардо, Микеланджело, Андрея дел Сарто, Понтомо, Джамболоня, за работна среда, където творят някои от своите шедьоври.
Пазен от Ордена "Серви ди Мария", който го е основал през 1250 г., комплексът е пример за това как общността е създала и опазила града през вековете.
Прототипи, изработени като дарове за районите, засегнати от земетресения, ще бъдат изложени пред обществеността в манастира на СС. Анунциата.

*see also Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Saturday, March 25, 2017

CL3VER launches virtual tour of Barcelona Pavilion

an article by Jessica Mairs of March 10, 2017 in DeZeen
https://www.dezeen.com/2017/03/10/virtual-reality-tour-ludwig-mies-van-der-rohe-barcelona-pavilion-cl3ver-spain/


A remoted tour which gives users 360-degree views of each aspect of the Barcelona Pavilion is hosted on the websites of both the Mies van der Rohe Foundation and CL3VER,
https://www.dezeen.com/tag/barcelona-pavilion/

The building, considered a symbolic creation of the entire interwar Modern Movement was designed in 1929 by Ludwig Mies van der Rohe and Lilly Reich as teh German pavilion in the Barcelona World Expo.

Except to the history of pavilion's design attention is paid to the noteworthy Barcelona Chair also designed by Mies van der Rohe and Lilly Reich especially for the place.
https://www.dezeen.com/2014/12/02/a-zdvent-calendar-barcelona-chair-mies-van-der-rohe/

CL3VER представя виртуален тур на Павилиона в Барселонаедна статия от Джесика Майрс, публикувана в списание DeZeen от 10.03.2017 г.
https://www.dezeen.com/2017/03/10/virtual-reality-tour-ludwig-mies-van-der-rohe-barcelona-pavilion-cl3ver-spain/


Виртуална разходка, която представя в 360-градусови образи всяка част от Павилиона в Барселона, е качена на интернет-страниците на Фондацшията Мies van der Rohe и на CL3VER - фирмата, изготвила видео-филма,
https://www.dezeen.com/tag/barcelona-pavilion/

Сградата, смятана за символичен образец на цялото Модерно движение между двете световни войни, е проектирана през 1929 г. от Лудвиг Мис ван дер Рое и Лили Райх като павилион на Германия в Световното изложение в Барселона.


Освен на историята на създаване на павилиона, внимание е отделено на забележителния Barcelona стол също проектиран от Мис ван дер Рое и Лили Райх специално за това място.

Wednesday, February 1, 2017

Фондация World Monuments Fund Програма за мониторинг / World Monuments Watch, цикъл 2018

Като признание, че устойчивото опазване се осъществява и чрез местното ръководство, 
мониторингът на Фондацията  World Monuments Fund подкрепя и насърчава  колективните действия при застрашени културни забележителности и свързва хора и места чрез Деня на мониторинга [Watch Day http://go.wmf.org/e/109312 /watch-day/3t3n1h/56089032] - една възможност за местните общности да отбелязват значимостта на наблюдаваните културни ценности през 2018 г. и да привличат подкрепа за консервацията на културното наследство.

Не могат да бъдат финансирани обекти - частна собственост.
Поканата с условията за участие е публикувана на:
Адресът за изпращане на кандидатурите е:
Срокът е 1 март 2017 г.

Фондация World Monuments Fund
Програма за мониторинг / World Monuments Watch, цикъл 2018
Ръководство за номинация 
https://www.wmf.org/nominate

От 1996 г. на всеки две години Програмата за мониторинг / World Monuments Watch привлича международното внимание към забележителни места на културно наследство по света, които са в риск от природни сили или въздествия вследствие социални, политически и икономически промени. 
През 2018 г. ще продължи традицията да се идентифицират места с възможности за позитивна промяна. Като водеща програма за защита към Фондацията World Monuments Fund, Програмата за мониторинг на паметници на културата (World Monuments Watch) е емблематичен пример за вдъхновяващо отдадено обслужване на културното наследство, предизвикващо партньорство и добро опазване.
От основаването си програмата е помогнала на 790 забележителни места в 135 страни и територии по целия свят.
Включването на едно забележително място в World Monuments Watch не е постоянно вписване, нито отбелязва лошо управление на дадена културна забележителност от нейните стопани. 
С добавянето на нови забележителни места на всеки две години, мониторингът фокусира вниманието върху широк обхват от предизвикателства и възможности за опазване на културното наследство, възникващи за многообразните културни забележителности.
Подбраните места ще бъдат обявени от Програмата за мониторинг/World Monuments Watch за период от две години, започващ с публичното обявяване  на цикъла за 2018 г. през октомври 2017 г.
Упътването за номиниране е публикувано в интернет на различни езици и гласи следното:

 

Ползи от програмата

Мониторингът търси да насърчи грижата за културното наследство чрез три дейностни области:

Защита и издирване на нуждаещи се от помощ от страна на
Програмата за мониторинг / World Monuments Watch
Обявяването на Мониторинга е важно събитие, достигащо до широка публика по света. Фондацията World Monuments Fund работи за повишаване на международната убеденост в нуждата от опазване чрез новинарски издания, социални медии, своята интенет страница и чрез координиране с номиниращите за поддръжка на вашите местни усилия за защита. Чрез тези средства Програмата за мониторинг/World Monuments Watch (WMW) търси начин да подпомогне усъвършенстването на политиките, сътрудничеството между различните заинтересувани страни, и да засили баланса между развитието и опазването.

За да се възползват от международното внимание, създадено от World Monuments Watch през 2016 г. местните защитници на Ретранслаторната кула на Шухов в Москва (Shukhov Tower)  отпразнуваха годишнината от завършването на строителството и организираха безплатни маршрутни обиколки и филмови прожекции за да изградят подкрепа и защита на тази забележителност. В сътрудничество с Фондацията World Monuments Fund те събраха подписи с интернет петиция, приканваща към опазването на кулата.

Приятелите на баните Moseley Road Baths се възползват от Програмата за монитеронг/World Monuments Watch за да изградят една по-силна коалиция и осигурят по-голяма институционална подкрепа за своите усилия да запазят баните да продължат да функционират, за да им се радват и бъдещите поколения.

В Бейрут активистите се борят да запазят интегритета на Dalieh of Raouche чрез изработване на планове за устойчиво развитие на мястото и необходимите законодателни реформи в полза на тяхната защита.


Community Engagement /
Ангажимент на местните общности
Фондацията World Monuments Fund има за цел да обвърже хората и местата, и да окуражи местната грижа за стопанисването чрез Watch Day/Ден на мониторингкато възможност за местните общности да отбележат важността на наблюдаваните забележителности и да привлекат подкрепа за опазването на културното наследство.
В Цикъла за наблюдение World Monuments Watch през 2018 г. Фондацията World Monuments Fund ще предостави по  $2,500 на всяка забележителност за дейностите в Watch Day/Деня на мониторинг”.

Какви бяха ангажиментите на медстните общности
в цикъла на World Monuments Watch през 2016 г.
Номиниращите се възползваха от “Watch Day/Деня на мониторингаза да ангажират местните общности по разнообразни и творчески начини:
·         В античния подводен град Pavlopetri археолозите съживиха забележителността за членовете на местната общност и предложи ха за тях и гостите обиколки с гид.
·         При забележителността Chug-Chug Geoglyphs, Фондацията Fundación Desierto de Atacama осъществи обиколка с гид за жителите на близкия град Calama и дискусия за нуждите на неговото опазване.
·         В Сантяго де Куба/ Santiago de Cuba жителите се събраха през м. май за представления на местни музиканти и танцьори, проведени в две от дванадесетте колониални църкви в Сантяго де Куба/Colonial Churches of Santiago de Cuba.


Project Collaboration and Support /
Сътрудничество по проекти и подкрепа
От 1996 г. Фондацията World Monuments Fund е отделила над $100 милиона за сътрудничество по проекти с World Monuments Watch, и над $245 million са предназначени за трети участници.
Вниманието, което се привлича към подбраните културни забележителности, осигурява действен механизъм за подкрепа от разнообразни източници, между които национални, регионални и общински администрации, фондации, корпорации, други международни организации и частни дарители.

Project Collaboration and Support in the 2016 World Monuments Watch
Сътрудничество по проекти и подкрепа през 2016 г.
Подкрепа от American Express помага на Фондацията World Monuments Fund като дългосрочен партньор в Непал, на Тръста за опазване на Долината на Катманду/Kathmandu Valley Preservation Trust, за преизграждането на храма Char Narayan Temple, най-старият от храмовете, разположен на площад Патан Дърбар /Patan’s Durbar Square (от листата на световното наследство WHL).

Четири други забележителни места бяха избрани да разпределят $1 милион като грант от American Express, един от основните спонсори на World Monuments Watch, а именно:
·         В Лима Фондацията World Monuments Fund управлява сътрудничеството между Епархията на Лима/ Archdiocese of Lima, Общината на Баранко/municipality of Barranco, и Министерството на културата за подкрепа за консервационните намеси в църквата La Ermita de Barranco.
·         Фондацията World Monuments Fund подкрепя реставрацията на свещените стенописи в скалните храмове и форт Gon-Nila-Phuk Cave Temples and Fort от Индийския национален тръст за изкуство и културно наследство/ Indian National Trust for Art and Cultural Heritage с участието на местната общност.
“Watch Day/Деня на наблюдението се проведе на 4 юни 2016 г. Събитието включваше разходка в пещерите по специално създадена за целта пътека. Участниците бяха запознати с ценността на стенописите от игумена на манастира Ликир / Likir Monastery; монаси от манастира са пазители на Saspol. Бяха представени традиционни танци и фолклорна музика, както и местни храни, произведени от  обитателите на близкото селище.

 

Site Eligibility /Избираемост на културната забележителност

Културни забележителности от всички типове и всякакви културни периоди – от антични до модерни – са подходящи за участие в цикъла на World Monuments Watch за 2018 г. 
Те може да включват археологически забележителни места, граждански сгради, търговски обекти, жилища, военни, производствени или инженерни структури, градини, паркове, културни пейзажи, градски ландшафти или цели исторически градски центрове.
Могат да се включват частни или публични собствености за наблюдение от World Monuments Watch, но частните имоти не могат да кандидатстват за финансова помощ от Фондацията World Monuments Fund.
Забележителности, които са били включени в предишни цикли могат да бъдат номинирани отново и ще преминат през същата процедура на преглед и селекция като се акцентира на това как околността на зебележителното място се е променила през периода на намеса.

 

Selection Criteria / Критерии за селекция

Всяка номинация ще бъде прегледана от екипа на Фондацията World Monuments Fund и от независим експерт по културното наследство. Номинациите, които са подходящи, ще бъдат прегледани от независим съвет от експерти в съответната област от културното наследство, включително учени, професионалисти и представители на основните културни организации. През целия процес оценката на номинациите се базира на следните три критерия:
 • Значимост на забележителността;
 • Неотложност на условията или възможностите за промяна;
 • Жизнеспособност/устойчивост на осъществим план за действие.

 

Nominator Requirements / Изисквания към номиниращия

Всеки може да номинира културна забележителност за наблюдение, включително частни лица и представители на държавни агенции, образователни институции, благотворителни или неправителствени организации, които познават отблизо културната забележителност. 
Не е нужно забележителните места да бъдат номинирани от техните юридически собственици, макар че собствениците на подбраните забележителности ще бъдат известени за номинацията преди обявяванто на листата на World Monuments Watch за 2018 г.
По време и след номинацията, при прегледа и процеса на селекция се изисква сериозно сътрудничество между представителите на забележителността, номиниращия и Фондацията World Monuments Fund, за да се осигурят координирани усилия за защита и комуникация. Номиниращият трябва да бъде подготвен да кореспондира директно с Фондацията World Monuments Fund относно номинацията и да служи като официален спонсор на забележителността през цикъла на мониторинг от World Monuments Watch за 2018 г. 
От номиниращия се очаква да осигури актуална информация за културната забележителност, да улеснява медийното покритие на процеса и ангажимента на местната общност, както и инструментална помощ за World Monuments Watch 2018 за да се получи подкрепа и от други източници. 
За събитието, което ще бъде финансово подкрепено от Фондацията WMF, номиниращият ще трябва да сътрудничи с всички инстанции и власти, които ще наблюдават изпълнението на проекта.

Nomination Process / Процес на номинация
Формата за номинация на World Monuments Watch за 2018 г. е на английски език и е достъпна през защитена страница в интернет.
Ако желаете да представите номинацията на друг език, моля контактувайте предварително с Фондацията WMF на watch@wmf.org .

Формата за номинация се състои от девет части:
Part A: Basic Site Information
Част А: Основна информация за културната забележителност
наименование, местоположение, обозначение и защита,
тип на забележителността и начин на употреба

Part B: Site History and Significance
Част В: История на забележителността и ценност
История, физическо описание и културно значение

Part C: Challenges and Opportunities
Част С: Предизвикателства и възможости

Предизвикателства и възможности пред обекта на културното наследство и заинтересовани страни, свързани със забележителността

Part D: Plan of Action
Част D: План за действие
Описание на предлагания план за действие и неговите връзки с World Monuments Watch за 2018 г.

Part E: Images
Част Е: Образи
Изображения на номинираната културна забележителност.

Part F: Project Proposal (Optional)
Part F: Проектно предложение (по избор)
Допълнително предложение за дейности, за които търсите помощ (без гаранция).

Part G: Contacts
Part G: Контакти
Информация за номиниращия и за собственика/ците на номинираната забележителност.

Part H: Supplementary Materials (Optional)
Part H: Supplementary Materials (Optional)
Допълнителни материали в подкрепа на номинацията или проектното предложение

Part I: Submit your Nomination
Part I: Изпращане на номинацията

Nomination Deadline / Срок за номиниране

За да бъдат включени в цикъла на мониторинг /World Monuments Watch за 2018 г., номинациите трябва да бъдат представени до 1 март 2017 г. 
Непълните номинации или получените след крайната дата, няма да бъдат разглеждани.

Nomination Guidelines in PDF Format /
Ръководство за номинация в
PDF формат


Номинациите следва да бъдат представени до 1 март 2017г. както следва:
 • Регистрирайте нов потребител във формата на World Monuments Watch за 2018 г. на: https://fs3.formsite.com/wmwatch/2018/form_login.html
 • Попълнете регистрационната форма. Ще можете да запазвате отговорите си и да се връщате към формата за номинация за да я довършите по-късно.
  Спазвайте лимита за брой думи при всеки въпрос
  .
 • Ако забравите паролата си, изберете “Forget Password?” на страницата за регистрация към номинационната форма.
 • Изпратете формата за номинация като кликнете бутона “Submit” в Част 1/Part I.
  След като вече сте изпратили формата за номинация, ще можете само да я виждате, но не и да променяте или внасяте нови данни
  .
Ако имате въпроси, обръщайте се към Фондацията WMF на watch@wmf.org.

·         Who We Are /Кои сме ние
o   Staff & Board /Персонал и Управа
o   Affiliates / Съдружници
o   Partners / Партньори
o   Financials / Финансови въпроси
o   Jobs / Възможности за работа
o   Privacy Policy / Политика на дискретност
·         What We Do / Какво правим
o   Site Explorer / Справочник на забележителностите
o   World Monuments Watch / Наблюдател на забележителностите
o   News / Новини
o   Library / Библиотека
o   Video Vault / Видео материали
·         Get Involved / Информирай се
o   Attend an Event / Посети събитие
o   Promote Sustainable Tourism / Подкрепи устойчивия туризъм
o   Manage Your Subscription / Управлявай абонамента си
·         Give / Дари
o   Friends of WMF / Приятели на Фондацията
o   Moai Circle / Ентусиасти


Нито един проект от България не е бил подкрепен от Фондацията World Monuments Fund – 
и Програмата за мониторинг / World Monuments Watch.